Ábhair

Subjects

Cúrsa meánscoile 6 bliana a leanann gach dalta i gColáiste Íosagáin – 3 bliana don Teastas Sóisearach, Idirbhliain (atá éigeantach do gach cailín) agus 2 bhliain don Ard Teastas.

All pupils in Coláiste Íosagáin follow a six year programme – 3 years to Junior Cert., Transition Year (compulsory for all pupils) and 2 years to Leaving Cert.


Teastas Sóisearach   Junior Cert.

Teagasc Creideamh / Religion
Gaeilge
Béarla / English
Mata / Mathematics
Stair / History
Tír Eolas / Geography
Fraincis / French
Gearmáinis / German
Eolaíocht / Science
O.S.S.P. / C.S.P.E.
Grafaic Theicniúil / Technical Graphics
Ealaín / Art
Ceol / Music
Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics
Cór / Choir
Corpoideachas / P.E.
Oideachas Sóisialta, Sláinte & Pearsanta / S.P.H.E.

Toisc líon na n-ábhar a chuirtear ar fáil don Timthriall Sóisearach a bheith chomh mór, is gá do dhaltaí rogha a dhéanamh maidir le cuid de na hábhair seo.
On account of the large number of subjects offered in the Junior Cycle, students have to make a choice regarding which subjects they will take.


Ard Teist   Leaving Cert.

Riachtanach / Compulsory
Teagasc Creideamh / Religion
Gaeilge
Béarla / English
Mata / Maths

Roghnach / Optional

Fraincis / French
Gearmáinis / German
Stair / History
Tíreolaíocht / Geography
Ceol / Music
Ealaín / Art
Eac. Bhaile / Home Economics S & S
Grafaic Dheartha agus Chumarsáide / Design and Communication Graphics
Bitheolaíocht / Biology
Ceimic / Chemistry
Fisic / Physics
Gnó / Business
Eacnamaíocht / Economics
Mata Fheidhmeach / Applied Maths

Cór / Choir
Corpoideachas / P.E.
Treoirghairm / Career Guidance
Oideachas Sóisialta, Sláinte & Pearsanta / S.P.H.E.