Zambia

 

Clár Tumoideachais      Immersion Programme


Mar a fheictear ó Aidhmeanna Choláiste Íosagáin, is cuid lárnach den oideachas a chuirtear ar fáil anseo luachanna na Críostaíochta a chothú i measc ár ndaltaí.
Mar a deirtear i réamheolaire na scoile

‘Tá sé de chúram orainn forbairt iomlán an dalta a stiúradh: a phearsantacht agus a thuiscint ar an gceart, ar an léann, ar an tsaoirse, ar an bhféinsmacht agus ar an gcomhthuiscint dá chomhdhaoine.’

Ar an ábhar sin nuair a fuair an scoil an deis bheith páirteach i gclár Thumoideachais i dtíortha i mbéal forbartha de chuid na mBráithre Críostaí, thapaíomar an deis. Bunaíodh an Clár Thumoideachais sa bhliain 1999 agus an aidhm atá leis ná deis a thabhairt do dhaltaí as Éirinn an suíomh a bhaineann le bochtanas agus leatrom agus le dáileadh míchothrom acmhainní an domhain a thuiscint.
Chuige sin caitheann daltaí cúpla seachtain ina gcónaí agus ag obair i dtír atá i mbéal forbartha.


An Bráthair Dominique Sykes

  
 

Bráthair Críostaí as Baile Átha Cliath é Dominique Sykes. Tá a shaol ar fad beagnach caite aige ag obair i Zambia. Tá na fadhbanna a bhaineann leis an tír feicthe go rí shoiléir aige, bochtanas, Seif agus easpa oideachais. Dar leis, tá agus beidh ról lárnach ag cailíní agus mná i réiteach na bhfadhbanna sin. Faoi láthair tá sé ag cur faoi i Kasama i dtuaisceart na tíre. Teastaíonn uaidh oideachas agus traenáil i scileanna éagsúla a chur ar fáil do chailíní agus do mhná na háite. Tá ionad traenála i scileanna fuála agus ríomhaireachta tógtha aige agus teastaíonn uaidh go mbuailfidh cailíní Kasama lena gcomhdhaltaí as Éirinn chun go bhfeicfidh siad agus go dtuigfidh siad níos fearr na deiseanna agus na buntáistí a bhaineann le hoideachas.


An chéad turas 2007

Ag deireadh mhí an Mheithimh 2007 chuaigh ceathrar múinteoirí Joanne Ní Choileáin, Valerie Ní Chochláin, Pádraig Mac Donncha agus Eilís Mhic Uaid ar thuras coicíse go dtí Zambia. Bhí siad ag dul ann chun eolas a fháil faoin tír agus faoin mbaile Kasama ach go háirithe. Bhí an scoil ag smaoineamh ar dhaltaí scoile a thabhairt ann chun dul ag obair sna scoileanna an chéad bhliain eile agus bhí sé riachtanach go mbeadh eolas ag roinnt múinteoirí ar an áit agus ar céard a bheadh rompu dá rachaidís ann.

Zambia 2008

14 Márta – 3 Aibreán

Múinteoirí – Valerie Ní Chochláin, Joanne Ní Choileáin, Eilís Mhic Uaid
Daltaí – Richeal Nic Thiarnaigh, Aoife Nic Uaid, Maedhbh de Buiteléir, Caitríona Ní Bhruadair, Niamh Ní Chorcoráin, Brenda Ní Ghormlaigh (ó bhliain 4), Anna Ní Fhiannachta, Naomi de Lása, Niamh Ní Dhufaigh, Ciara Nic Ghrianna, (ó bhliain 5).


Zambia 2010

13 Meitheamh – 1 Iúil


Múinteoirí – Joanne Ní Choileáin, Eilís Mhic Uaid, Órla de Bhailís
Daltaí - Uisne Ní Fhinneadha, Clár Ní Cheallaigh, Niamh Ní Arrachtáin, Aoife Ní Dhonnabháin, Cáit Ní Lochlainn agus Áine Ní Dheá (ó bhliain 4), Sorcha Nic Adhastair, Therese Nic Ambróis, Isobel de Stanlaigh, Sadhbh Ní Dhochtaraigh, Katie Ní Dhubhláin agus Rachel de Barra (ó bhliain 5).


Tuairisc ar na turais

Éilis Mhic Uaid

An Taisteal
Glacann an turas as Baile Átha Cliath go Londain, as Londain go Lusaka agus as Lusaka go Kasama lá go leith ar a laghad agus ní bréag a rá gur turas an-dian é.
Is é an Bráthair Dominique a bhuaileann linn i Lusaka agus a thugann aire dúinn le linn an turais ar fad. Nuair a shroichimid Kasama bímid ag fanacht gar do na tograí oideachais éagsúla atá idir lámha aige, Chifani Basic School, naíonra St Martin de Porres agus an scoil do pháistí mí chumasacha, Chilese Chepela.

An Lóistín
Bíonn ganntanas uisce ann beagnach gach lá agus fadhbanna leis na leithris chomh maith. Is dúshlán mór na coinníollacha seo do gach duine a thagann go Zambia ach is cuid den fhorbairt freisin do na daltaí dul i ngleic leis seo.

Clár an Lae

 
            

I ndiaidh an bhricfeasta gach lá téann na cailíní go dtí réamhscoil St Martin de Porres. Bíonn siad ann de ghnáth ó leathuair tar éis a seacht go dtí thart ar a naoi a chlog gach maidin agus caitheann siad an t-am ag canadh, ag spraoi, ag damhsa leis na páistí gleoite áille. Ansin téann an grúpa ar aghaidh go Chifwani Basic School, bunscoil, ag cabhrú sna ranganna agus ag múineadh damhsa, Mata, amhráin agus ag déanamh caidrimh leis na daltaí. Gach tráthnóna, tar éis lóin, téann an grúpa go dtí Chilese Chepela, scoil do pháistí faoi mhíchumas. Tá a lán de na páistí bodhar nó i gcathaoireacha rotha ann. Is annamh a bhíonn aon mhúinteoir nó aon chúramóir le feiceáil san áit.
Is obair dhian dhúshlánach atá i gceist sa scoil seo ach tugann an obair seo tuiscint níos fearr do na cailíní ar na deiseanna atá acu sa bhaile agus an saol compordach, éasca atá acu.

Rud deas eile a dhéanann ár gcailíní ná dul ar cuairt go dtí tithe na gcailíní ar bhuail siad leo ag an scoil. Bíonn na cailíní áitiúla sceitimíneach ag cur fáilte roimh ár gcailíní ina dtithe féin agus is oscailt súl é dár gcailíní an saol baile a fheiceáil.


An t-Aifreann


Is cuid an-suimiúil den turas freastal ar an Aifreann i Kasama. Is i mBemba, an teanga áitiúil, a bhíonn an t-Aifreann. Maireann sé dhá uair a chloig agus is ócáid iontach atá ann le ceol agus damhsa. Cuirtear fáilte romhainn, de ghnáth, agus bíonn orainn seasamh suas agus na daoine ar fad ag breathnú orainn. Ag an ofráil tugtar sicíní, uibheacha, arán don sagart chomh maith leis na gnáthbhronntanais. Níl aon dabht ach go dtéann an t-Aifreann i bhfeidhm ar na daltaí agus go deimhin na múinteoirí freisin.

Tairbhe na dTuras

 

Kasama
Tá an Bráthair Dominique ag iarraidh saol na ndaoine, agus saol na mban ach go háirithe, a fheabhsú i Kasama agus tá tairbhe ár dturais i gcur chun cinn na hoibre seo le feiceáil go soiléir ann anois Tá ionad fuála tógtha aige agus é ainmnithe i ndiaidh Choláiste Íosagáin. Tá mná na háite ag foghlaim conas fuáil agus cheannaíomar go léir málaí áille uathu mar bhronntanais le tabhairt abhaile. Tá ionad ríomhaireachta ann freisin agus leabharlann. Le dhá bhliain anuas tá ionad comhairleoireachta tógtha freisin, teach an-chompordach le bréagáin agus rudaí deasa do na páistí a bhíonn ag freastal air.


 

Coláiste Íosagáin
Maidir le tairbhe an chláir seo do Choláiste Íosagáin, níl aon amhras ach go mbíonn atmaisféar iontach comhoibrithe sa scoil ar feadh na bliana nuair a bhíonn foireann agus daltaí ag ullmhú le tabhairt faoin turas seo. Déanann gach rang sa scoil iarracht airgead a bhailiú trí imeachtaí éagsúla a eagrú.

Mothaímid go bhfaigheann na cailíní a théann go Zambia agus gach ball de chomhluadar na scoile tuiscint níos fearr ar an saol san Afraic agus ar na fadhbanna atá ag tíortha i mbéal forbartha. Mar a deir na daltaí iad féin, is féidir leo aghaidh a chur ar an mbochtanas agus spreagtar iad le rud praiticiúil a dhéanamh faoi. Le cúnamh Dé beidh cuid acu ag filleadh agus beidh cailíní eile nach raibh ann go fóill ag triall ar an tír amach anseo.

Tá súil againn go mbeidh daltaí Choláiste Íosagáin ag obair chun na fadhbanna a bhaineann le míchothromas i ndáileadh mhaoin an tsaoil a réiteach i pé bealach is féidir leo ina saol amach anseo. Treisíonn agus tacaíonn an clár tumoideachais seo le sainmheon na scoile agus le luachanna na Críostaíochta a chur chun cinn in ár measc.

Is féidir leat grianghraif de na turais go Zambia a fheiceáil sa Ghailearaí ar an suíomh idirlín seo.