Polasaí Tréadchúraim

 

Cuirimid romhainn i gColáiste Íosagáin timpeallacht chairdiúil, thaitneamhach agus sábháilte a chruthú ina léiríonn pobal na scoile meas ar a chéile mar atá leagtha síos in aidhmeanna na scoile:

‘Léirímid san oideachas a chuirimid ar fáil gur tábhachtaí linn ná torthaí
scrúduithe, go sroicheann gach dalta buaic a chumais féin i
dtimpeallacht thaitneamhach, chairdiúil …sa scoil seo cuirfidh na
daltaí aithne ar ghnéithe luachmhara an tsaoil trí dhea-shampla, trí
chomhairle agus trí chairdeas le foireann na scoile’

Tuigimid freisin go bhfuil na daltaí atá faoinár gcúram ag staid leochaileach ina saol is iad ag fás go fisiciúil agus ag forbairt ó thaobh na féiniúlachta de. Bíonn gá acu le tacaíocht agus comhthuiscint ag an am seo agus féachaimid ar an tréadchúram mar bhunchloch den chóras tacaíochta a chuirimid ar fáil do dhaltaí. Tuigimid gur gá dúinn daltaí a cheartú ó am go céile ach déanaimid iarracht seo a dhéanamh ar bhealach a léiríonn meas ar an dalta mar dhuine.

Tuigimid leis an bhfocal tréadchúram go ndéanaimid mar scoil cúram den ghaol atá idir na páirtithe éagsúla sa scoil agus go gcuirimid polasaithe agus struchtúir i bhfeidhm agus acmhainní ar fáil le tacaíocht a thabhairt don dalta agus é ag teacht in inmhe.
Is iad seo a leanas na struchtúir fhoirmeálta atá i bhfeidhm sa scoil:

An Múinteoir Ranga Bíonn múinteoir ranga ag gach rang ó Bhliain 1 go Bliain 4. Déantar iarracht a chinntiú go múineann an múinteoir ranga an rang seo 5 thréimhse sa tseachtain agus rang OSSP sa chéad bhliain ionas go mbeidh an deis ag an múinteoir aithne mhaith a chur ar an rang, gaol maith a fhorbairt leis na daltaí agus fadhbanna a thabhairt faoi deara.
Má bhíonn fadhb ag dalta is féidir leo dul chun cainte leis an múinteoir ranga ar dtús agus cuirfidh an múinteoir ranga an bliainmhúinteoir / príomhoide / comhairleoir scoile ar an eolas má bhíonn gá. Coimeádann an múinteoir ranga súil ar an rang d’aon saghas maistíneachta agus déantann sé iarracht spiorad maith ranga a chothú.
Spreagann siad daltaí le páirt a ghlacadh in imeachtaí seachchuraclaim.

An Bliainmhúinteoir Cuireann an bliainmhúinteoir aithne ar na daltaí atá faoina chúram agus coinnítear súil ar an dul chun cinn atá á dhéanamh acu. Coimeádann an bliainmhúinteoir cuntas ar thinreamh agus ar thráthúlacht na ndaltaí sa bhliainghrúpa agus déanann sé teagmháil le tuismitheoirí/caomhnóirí nuair is gá m.sh. nuair a bhíonn deacracht leanúnach ag dalta. Bíonn cumarsáid rialta idir an mbliainmhúinteoir agus an múinteoir ranga le cinntiú go bhfuil siad ar an eolas faoi aon deacrachtaí atá ag daltaí faoina gcúram. Mura bhfuil fonn ar an dalta fadhb a phlé leis an múinteoir ranga is féidir leo dul go dtí an bliainmhúinteoir.
Spreagann siad daltaí le páirt a ghlacadh in imeachtaí seachchuraclaim.

An Fhoireann Treorach Buaileann an comhairleoir scoile le gach rang i mBliain 1 ag tús na bliana chun í féin a chur in aithne agus le rá leo go bhfuil sí ar fáil le comhairle a chur orthu. Déanann an comhairleoir coinne le gach dalta i mBliain 1 le labhairt leo go pearsanta.
Buaileann ball den fhoireann treorach le gach dalta i mbliain 6 le rogha gairme a phlé leo agus buaileann sí le gach dalta i mbliain a 4 lena rogha ábhar don Ardteist a phlé. Bíonn an deis ag na daltaí ceisteanna eile a ardú ag na coinní seo.
Fáiltíonn an comhairleoir roimh dhaltaí coinne a dhéanamh ag amanta eile má bhíonn gá acu le cabhair nó comhairle. Tá oifig phearsanta ag an gcomhairleoir scoile ar an tríú hurlár sa Bhloc Sinsearach rud a chintíonn príobháideacht don dalta atá ag dul ag cruinniú. Tá cófra daingean sa seomra le comhaid a choinneáil faoi ghlas.
Bíonn teagmháil rialta ag an bhfoireann treorach leis na múinteoirí / bliainmhúinteoirí / príomhoide / príomhoide tánaisteach/ múinteoir tacaíochta foghlama le heolas a bhailiú, agus tacaíocht/seirbhísí a lorg agus cuireann sí/sé ar an eolas iad, chomh fada agus is féidir, faoi fhadhbanna atá tagtha chun cinn.
Bíonn comhphlé leanúnach idir an bhfoireann treorach agus na múinteoirí a mhúineann Oideachas Sláinte le cinntiú go bhfuil an curaclam in oiriúínt do riachtanais na ndaltaí.

An Príomhoide / Príomhoide Tánaisteach Déanann an Príomhoide / Leasphríomhoide iarracht aithne phearsanta a chur ar na daltaí sa scoil ionas go mbíonn daltaí ar a gcompord ag teacht chucu le rudaí a phlé leo. Cinntíonn siad go bhfuil na struchtúir agus acmhainní ar fáil don tréadchúram sa scoil agus go bhfuil an polasaí á chur i bhfeidhm.
Déanann siad teagmháil le tuismitheoirí nó áisíneachtaí seachtracha nuair a bhíonn gá leis.
Bíonn cumarsáid rialta acu le bliainmhúinteoirí, múinteoirí ranga, leis an bhfoireann treorach agus an múinteoir tacaíochta foghlama le heolas a thabhairt dóibh nó le fadhbanna a phlé leo. Léiríonn siad spéis agus tugann siad tacaíocht dóibh ina gcuid oibre maidir le tréadchúram na ndaltaí.
Cuireann siad eolas ar fáil don fhoireann ag cruinnithe foirne de réir mar is gá agus go discréideach.
Spreagann siad daltaí le páirt a ghlacadh in imeachtaí seachchuraclaim.

Foireann na Scoile Cinntítear go bhfuil an fhoireann ar fad ar an eolas faoi aidhmeanna tréadchúraim na scoile agus go dtugann an fhoireann tacaíocht don pholasaí sin.
Déanann na múinteoirí ar fad iarracht atmaisféar dearfach foghlama a chothú ina ranganna agus forbairt iomlán an dalta a chur chun cinn san idirphlé a bhíonn acu leis na daltaí faoina gcúram.

Múinteoirí Oideachais Sláinte Déanann siad iarracht a chinntiú go bhfuil an curaclam aoisoiriúnach agus in oiriúint do riachtanais na ndaltaí sna bliainghrúpaí éagsúla.
Bíonn teangmháil agus cumarsáid rialta acu leis an mbliainmhúinteoir / comhairleoir scoile / príomhoide faoi cheisteanna a thagann chun cinn agus le moltaí a dhéanamh maidir le topaicí agus téamaí a bhfuil gá plé leo.

Múinteoir Tacaíochta Foghlama Tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le deacrachtaí foghlama agus plean oideachais aonair a ullmhú do na daltaí seo. (Féach ‘Polasaí um Riachtanais Speisialta’)

An Bord Bainistíochta Cinntíonn an Bord trí chomhphlé leis an bPríomhoide agus na múinteoirí ar an mBord go bhfuil an polasaí tréadchúraim á chur i bhfeidhm agus go bhfuil pobal na scoile ar an eolas faoi.
Déanann an Bord cúram de go ndéantar freastal ar na riachtanais ag daltaí uile na scoile chomh fada agus is féidir ó thaobh foirne agus acmhainní.

Tá na struchtúir fhoirmeálta seo bunaithe ar an mbunphrionsabal go léiríonn gach ball d’fhoireann na scoile meas ar phríobháideacht an dalta agus go bpléann siad le haon eolas a thugtar dóibh le discréid iomlán.

Tá struchtúir neamhfhoirmeálta i bhfeidhm sa scoil a chabhraíonn go mór le tréadchúram a chur chun cinn chomh maith. Ina measc siúd tá;

Comhairle na nDaltaí Tugann an Chomhairle guth do na daltaí sa scoil agus tugann sé an deis dóibh ceisteanna a bhaineann leo féin a ardú agus a phlé. Is bealach maith cumarsáide an Chomhairle idir bhainistíocht na scoile agus na daltaí. Tugtar deiseanna do dhaltaí iad féin a fhorbairt agus scileanna nua cumarsáide a fhoghlaim trína rannpháirtíocht ar an gComhairle. Cuireann an Chomhairle imeachtaí ar bun sa scoil m.sh. Seachtain Fhrithmhaistíneachta atá ar leas na ndaltaí ar fad sa scoil.

Córas Cinnireachta Tá cinnire ranga ag gach rang ó Bhliain 1 go Bliain 4 (beirt ag gach rang i mbliain 1 & 2). Roghnaítear na cinnirí as na daltaí i mBliain 6 go han-chúramach le cinntiú go bhfuil siad oiriúnach don phost agus go bhfuil na scileanna cearta cumarsáide le bheith in ann plé leis na ranganna faoina gcúram.
Cuireann na cinnirí aithne phearsanta ar na daltaí ar fad ina rang agus bíonn siad leo gach maidin ag paidreacha, ag marcáil an rolla. Téann siad go dtí na ranganna go rialta le labhairt leo faoin scoil, faoin nGaeilge agus tugann siad faoi deara daltaí atá aonraithe nó a bhfuil deacrachtaí acu ag socrú isteach i saol na scoile. Is minic gurb iad na cinnirí an chéad dream le heolas a fháil faoi fhadhbanna i ranganna.
Bíonn seisiún traenála ag na cinnirí ag tús na bliana le bainistíocht na scoile agus na bliainmhúinteoirí agus oibríonn siad as lámh a chéile leis na múinteoirí ranga agus iad i mbun a gcuid freagrachtaí.

Cairde Speisialta Ag tús na scoilbhliana tugtar cara speisialta i mBliain 1 do gach cailín i mBliain 6. Eagraítear roinnt imeachtaí m.sh siúlóid / bricfeasta le deis a thabhairt dóibh aithne phearsanta a chur ar a chéile agus le cairdeas a fhorbairt idir sinsir agus sóisir na scoile. Iarrtar orthu súil a chonneáil ar an dalta sin i rith na bliana agus cabhrú leo más féidir.

Tuismitheoirí Creidimid go bhfuil sé tábhachtach go mbeidh tuismitheoirí ar an eolas faoi pholasaí agus struchtúir tréadchúraim na scoile. Iarraimid orthu tacaíocht a thabhairt don scoil trí eolas a bhfuil tábhacht ag baint leis ó thaobh leasa an dalta a thabhairt don scoil.

Déanfar athbhreithniú rialta ar an bpolasaí seo.