Polasaí Tinrimh

 

Aithnímid i gColáiste Íosagáin an tábhacht a bhaineann le dea-thinreamh scoile i ndul chun cinn sásúil an dalta. Ar an ábhar sin leagtar an-bhéim sa scoil ar dhaltaí a spreagadh le freastal ar scoil gach lá seachas nuair atá cúis mhaith leis an asláithreacht.
Aithnímid freisin an tábhacht a bhaineann le cuntas cruinn a choinneáil ar thinreamh na ndaltaí faoinár gcúram. Tá córas i bhfeidhm le cinntiú go gcoimeádtar taifead cruinn ar an tinreamh scoile. Déantar athbhreithniú rialta ar an gcóras seo le cinntiú go bhfuil sé ag feidhmiú go héifeachtach agus le feabhas a chur air más gá.
Tá tábhacht ar leith ag baint le comhoibriú idir tuismitheoirí/caomhnóirí, daltaí agus foireann na scoile maidir le tinreamh agus is tríd an gcomhoibriú seo gur féidir a chinntiú go bhfaigheann gach dalta an deis dul chun cinn sásúil a dhéanamh agus barr a chumais a bhaint amach.

Ról an Tuismitheora/Chaomhnóra

 • Iarrtar ar thuismitheoirí an tábhacht a bhaineann le dea-thinreamh agus tráthúlacht a phlé lena bpáiste agus a léiriú go bhfuil meas acu air seo trí iarracht a dhéanamh laethanta saoire, coinní srl a eagrú taobh amuigh d’am scoile.
 • Baintear úsáid as dialann scoile an dalta le teagmháil idir an baile agus an scoil a éascú.
 • Iarrtar ar thuismitheoirí/caomhnóirí nóta i dtaobh asláithreachtaí nó coinní a scríobh san áit chuí sa dialann agus a chinntiú go bhfuil an nóta sin ag an dalta ar an gcéad lá ar ais ar scoil nó go gcuirtear an scoil ar an eolas faoin asláithreacht roimh ré más féidir.
 • I gcás aon asláithreacht fhadthéarmach, tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí/chaomhnóirí údaráis na scoile a chur ar an eolas faoi.
 • Iarrtar ar thuismitheoirí/caomhnóirí a chinntiú go mbíonn a bpáistí ar scoil gach lá, seachas nuair a bhíonn leithscéal ceart acu le bheith as láthair.

Ról an Dalta

 • Tá an fhreagracht ar an dalta an chóip bhán den nóta asláithreachais sa dialann scoile a chur sa tarracán cuí in oifig an rúnaí ar an gcéad lá tar éis don dalta filleadh ar scoil. Coimeádtar an chóip bhándearg sa dialann scoile.
 • Tá sé de dhualgas ar an dalta freastal ar gach rang i rith an lae scoile agus cead múinteora a fháil más gá an rang a fhágáil ar chúis ar bith.
 • Ní foláir do dhaltaí dul ag ranganna in am i rith an lae scoile.
 • Más gá don dalta an scoil a fhágáil rith an lae scoile, ní mór nóta a bheith ag an dalta ó thuismitheoir/chaomhnóir. Caithfidh an dalta an nóta a thaispeáint don bhliainmhúinteoir, phríomhoide, phríomhoide tánaisteach agus an leabhar a shíniú in oifig an rúnaí.
 • Ról na Scoile
 • Déanann an scoil iarracht dea-nósanna maidir le tinreamh scoile a spreagadh ar bhealaí éagsúla.
 • Cuirtear duaiseanna ar fáil sna bunranganna cúpla uair i rith na scoilbhliana do dhaltaí le lántinreamh.
 • Bronntar plaiceanna ag deireadh na scoilbhliana ar na daltaí ar fad le lántinreamh.
 • Bronntar muince óir ar dhalta ar bith a mbíonn lántinreamh aici ar feadh na sé bliana sa scoil.

Ról an Mhúinteora/Bliainmhúinteora

 • Má thagann dalta déanach go dtí an chéad rang ar maidin, cinntíonn an múinteoir go bhfuil stampa déanach i ndialann an dalta ón oifig.
 • Coimeádann gach múinteoir rolla ranga agus líontar an rolla ag gach rang.
 • Má bhíonn amhras ar mhúinteoir faoi asláithreacht dhalta labhraíonn said leis an mbliainmhúinteoir faoin gceist.
 • Is é dualgas an bhliainmhúinteora na bileoga asláithreachta a bhailiú agus an t-eolas faoi asláithreachtaí a chlárú ar an ríomhaire,
 • Marcáiltear asláithreachtaí faoi na ceannteidil seo a leanas;
  • Tinneas
  • Cúiseanna clainne
  • Gan mhíniú
  • Eile
 • Cuirtear an t-eolas seo faoi bhráid an phríomhoide agus chuig an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais ceithre huaire in aghaidh na bliana.
 • I gcás dalta a chailleann 20 lá nó níos mó in aon scoilbhliain amháin tá sé de dhualgas ar an scoil na sonraí faoin asláithreacht a chur ar fáil don Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais.
 • Bíonn teagmháil rialta idir an príomhoide, an príomhoide tánaisteach agus na bliainmhúinteoirí maidir le hasláithreachtaí leanúnacha dhaltaí.
 • Déantar teagmháil le tuismitheoirí/caomhnóirí sa chás go bhfuil amhras ar an mbliainmhúinteoir faoi asláithreacht nó tráthúlacht dhalta.