Polasaí Sábháilteacht Idirlín

Sábháilteacht Idirlín: Beartas um Úsáid Inghlactha (BUI)

Aithnímid i gColáiste Íosagáin an tábhacht a bhaineann le húsáid chuí an idirlín. Chuige sin tá an polasaí seo á chur i bhfeidhm le go dtuigfidh múinteoirí, daltaí agus bainistíocht na freagrachtaí atá orthu ina leith.

Meastar gur acmhainn agus pribhléid scoile iad úsáid agus rochtain idirlín. Dá bhrí sin, mura gcloítear leis an bpolasaí, tarraingeofar siar an phribhléid seo agus cuirfear i bhfeidhm na pionóis chuí – mar atá leagtha amach i gCód Iompair na scoile.

Straitéis na Scoile
 

Baineann an scoil úsáid as straitéisí áirithe chun an leas is fearr a bhaint as na deiseanna foghlama agus chun na baoil a bhaineann leis an Idirlíon a laghdú. Is iad seo a leanas na straitéisí seo:

Ginearálta
 

 • Beidh múinteoir i gcónaí ag déanamh maoirseachta ar na seisiúin idirlín.
 • Bainfear úsáid as bogearraí scagtha nó as córais choibhéiseacha chun a chinntiú gur beag an baol a bheidh ann go dtiocfar ar ábhair neamhoiriúnacha.
 • Déanfaidh an scoil monatóireacht rialta ar úsáid Idirlín.
 • Cuirfear oiliúint ar fáil do mhic léinn agus do mhúinteoirí i réimse na sábháilteachta Idirlín.
 • Ní cheadófar cóipeáil aníos ná anuas de bhogearraí nach bhfuil faomhaithe.
 • Bainfear úsáid as bogearraí a chosnaíonn an ríomhaire ó víris agus déanfar iad a nuashonrú go rialta.
 • Beidh cead múinteora ag teastáil chun dioscaí solúbtha, bataí cuimhne agus CD-ROManna nó meáin stórála dhigiteacha eile nach mbaineann leis an scoil a úsáid.
 • Beidh meas ag na mic léinn ar a chéile i gcónaí agus ní thabharfaidh siad faoi ghníomh ar bith a tharraingeodh droch-cháil ar ainm na scoile.

An Gréasán Domhanda

Ní thabharfaidh mic léinn cuairt d’aon ghnó ar láithreáin Idirlín ar a bhfuil ábhar gáirsiúil, mídhleathach, gráiniúil nó ábhar míshásúil eile.

 • Ag teacht le nósanna imeachta na scoile, tabharfaidh mic léinn tuairisc don scoil ma thagann siad ar ábhar neamhoiriúnach de thaisme.
 • Úsáidfidh na mic léinn an tIdirlíon chun críche oideachais amháin.
 • Ní dhéanfaidh mic léinn eolas a chóipeáil le haghaidh tascanna gan aitheantas a thabhairt don fhoinse (bradaíl agus sárú cóipchirt).
 • Ní nochtfaidh mic léinn faisnéis phearsanta ná ní dhéanfaidh siad faisnéis phearsanta a phoibliú riamh.
 • Is sárú díreach ar bheartas um úsáid inghlactha na scoile é ábhair a chóipeáil anuas nó íomhánna nach mbaineann lena gcúrsa staidéir ag na mic léinn.
 • Beidh fhios ag na mic léinn go bhféadfaí monatóireacht a dhéanamh ar úsáid an idirlín, lena n-áirítear fáisnéis a dháileadh nó a fháil, chun súil a choimeád ar ghníomhaíocht neamhghnách nó ar chúiseanna a bhaineann le slándáil agus le bainistíocht líonra.

Ríomhphost

 • Bainfidh mic léinn úsáid as cuntas ríomhphoist ranga atá faomhaithe faoi mhaoirseacht nó le cead múinteora.
 • Ní sheolfaidh mic léinn ábhar ar bith atá mídhleathach, gáirsiúil nó clúmhillteach ná ábhar a chuirfeadh isteach ar dhuine eile nó a chuirfeadh eagla air / uirthi. Ní ceadmhach dóibh glacadh lena leithéid ach an oiread.
 • Ní nochtfaidh mac léinn a sonraí pearsanta féin ná sonraí pearsanta duine eile, sonraí ar nós seoltaí nó uimhreacha teileafóin nó pictiúr.
 • Ní dhéanfaidh mac léinn riamh cinneadh bualadh le duine ar cuireadh aithne air / uirthi tríd an ríomhphost ná tríd an idirlíon amháin.
 • Beidh mic léinn ar an eolas go bhfuil seoladh iatáin ríomhphoist faoi reir chead an mhúinteora, mar aon le fáil iatán.

Comhrá Idirlín

 • Ní bheidh rochtain ag mic léinn ach ar sheomraí comhrá, fóraim phlé, cuir teachtaireachtaí agus fóram cumarsáide leictreonaí eile atá faomhaithe ag an scoil.
 • Bainfear úsáid as seomraí comhrá, fóraim phlé, agus fóraim chumarsáide leictreonacha eile chun críche oideachais amháin, agus déanfar maoirseacht orthu i gcónaí.
 • Bainfear úsáid as Ainmneacha Úsáideora chun go mbeidh na mic léinn anaitheanta.
 • Ní cheadófar do mhic léinn socrú a dhéanamh trí chomhrá Idirlín bualadh le duine.

Láithreán Greasáin

 • Tabharfar an deis do mhic léinn tionscadail, obair ealaíne nó obair scoile a fhoilsiú ar an nGréasán Domhanda de réir beartais shoiléire agus próisis faofa a bhaineann leis an ábhar ar féidir a lódáil ar láithreán gréasáin na scoile.
 • Déanfar an láithreán gréasáin a sheiceáil go rialta chun a chinntiú nach bhfuil ábhar air a chuirfeadh sábháilteacht na mac léinn nó na foirne i mbaol.
 • Déanfar na saoráidí a úsáidtear ar-líne cosúil le leabhair cuairteoirí, cláir fógraí nó loga gréasáin a sheiceáil go rialta chun a chinntiú nach bhfuil sonraí pearsanta orthu.
 • Déanfar foilsiú obair na mac léinn a chomhordú ag múinteoir.
 • Beidh obair na mac léinn le feiceáil i gcomhthéacs oideachais ar leathanaigh Ghréasáin i dteannta le fógra cóipchirt a chuirfidh cosc ar chóipeáil na oibre sin gan cead sainiúil scríofa.
 • Déanfaidh an scoil iarracht úsáid a bhaint as grianghraif dhigiteacha agus as sleachta fuaime nó físe a dhíríonn ar ghníomhaíochtaí an ghrúpa. Ní fhoilseofar ábhair a dhíríonn ar mhac léinn faoi leith ar láithreán gréasáin na scoile gan chead ó na tuismitheoirí. D’fhéadfadh sleachta físe bheith cosanta le pasfhocal.
 • Beidh faisnéis phearsanta na mac léinn, lena n-áirítear an seoladh baile agus sonraí teagmhála, fágtha ar lár ó leathanaigh ghréasáin na scoile.
 • Ní fhoilseoidh láithreán gréasáin na scoile céad ainm nó sloinne na ndaoine atá i ngrianghraf.
 • Cinnteoidh an scoil go bhfuil ainmneach cuí a na comhaid íomhá. Ní úsáidfear ainmneacha na mac léinn in ainmneacha na gcomhad íomhá ná i gclibeanna ALT má tá siad le foilsiú ar-líne.
 • Is gá na mic léinn a bheidh cóipcheart obair ar bith a fhoilsítear.

Feistí Pearsanta
Is sárú díreach ar bheartas um úsáid inghlactha na scoile é mic léinn a bheith ag úsáid a gcuid teicneolaíochta féin ar scoil, mar shampla má fhágtar guthán póca ar siúl nó má úsáidtear sa rang é, má sheoltar teachtaireachtaí téacs núise, nó má ghlactar pictiúir le ceamara ar ghuthán phóca gan chead.

Reachtaíocht
Cuirfidh an scoil faisnéis ar fáil faoin reachtaíocht seo a leanas a bhaineann le húsáid an Idirlín. Ba chóir do mhúinteoirí, do mhic léinn agus do thuismitheoirí iad féin a chur ar an eolas faoin reachtaíocht seo:

 • An tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003
 • An tAcht um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht Leanaí 1998
 • An tAcht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáid a Thrascradh (Rialachán), 1993
 • An tAcht um Fhístaifeadtaí 1989
 • An tAcht um Chosaint Sonraí 1988

Struchtúir Thacaíochta
Cuirfidh an scoil na mic léinn agus na tuismitheoirí ar an eolas faoi na príomhstruchtúir agus príomheagraíochtaí tacaíochta a phléann le hábhar mídhleathach nó le húsáid dhochrach an Idirlín.

Déanfar athbhreithniú rialta ar an bpolasaí seo i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí, daltaí, bainistíocht agus foireann na scoile.