Partnerschulen

Malartú Gearmáinise  German Exchange


Ón mbliain 2004 tá scéim mhalartaithe ar bun idir Coláiste Eoin / Íosagáin agus an Friedrich Schiller Gymnasium i Marbach am Neckar in aice le Stuttgart sa Ghearmáin. Tá sí mar aidhm ag an malartú seo feabhas a chur ar chumas labhartha na ndaltaí sa Ghearmáinis agus an deis a thabhairt dóibh blaiseadh de chultúr agus saol laethúil na Gearmáine.

Is malartú é seo atá bunaithe ar an gclann agus tarlaíonn an malartú den chuid is mó le linn laethanta saoire scoile. Glacann clann an dalta atá páirteach sa mhalartú freagracht as eagrú agus feitheoireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an dalta ón nGearmáin nuair a bhíonn sé/sí anseo agus déanann an chlann sa Ghearmáin an rud céanna nuair a théann ár ndaltaí go dtí an Ghearmáin.

De ghnáth tagann na Gearmánaigh go hÉirinn ar feadh coicíse le linn laethanta saoire na Cásca. Bíonn an deis ag na Gearmánaigh lá amháin a chaitheamh ar scoil anseo de ghnáth. Téann na hÉireannaigh go dtí an Ghearmáin don chéad choicís de Mhí an Mheithimh.

Maidir le costas, bíonn ar an gclann íoc as an eitilt go dtí an Ghearmáin agus aon chostais a bhaineann le heagrú nó páirt a ghlacadh in imeachtaí nuair atá an dalta ón nGearmáin anseo.

Bíonn áiteanna do dháréag (seisear cailín agus seisear buachaill) ar an malartú seo agus bíonn an-éileamh ar na háiteanna. Is iad múinteoirí sna scoileanna a shocraíonn cé a fhaigheann áit ar an malartú.

Scoil Chomhpháirtíochta Gearmáinise
Schulen: Partner der Zukunft
 


Jugendsymposium in Essen Meán Fómhair 2010 Ealaín san Oideachais

In Aibreán 2008 cuireadh in iúl do Choláiste Íosagáin agus do Choláiste Eoin go raibh an dá scoil roghnaithe as na scoileanna ar fad a mhúineann Gearmáinis in Éirinn le bheith páirteach i scéim Schulen: Partner der Zukunft. Is tionscnamh é seo ag Rialtas na Gearmáine le sármhúinteoireacht na Gearmáinise a chur chun cinn ar fud an domhain. Chuige seo roghnaigh an Goethe Institut na scoileanna seo toisc an méid rannpháirtíochta a bhí ag na scoileanna in imeachtaí agus tionscnaimh éagsúla thar na blianta.

Tá sí mar aidhm ag an scéim go mbeidh gréasán de 1,000 scoil ar fud na cruinne agus go mbeidh na daoine óga ag cur eolais ar an nGearmáin, an teanga agus an cultúr, agus go mbeidh an deis acu comhphlé idirchultúrtha a bheith acu lena chéile.

Déanfar na haidhmeanna seo a chur chun cinn ar dtús ar feadh tréimhse 3 bliana trí na céimeanna seo a leanas;

 • Cúrsaí teanga agus forbairt ghairmiúil a chur ar fáil do mhúinteoirí Gearmáinise agus múinteoirí eile a mbeadh spéis acu sa tionscnamh
 • Cúrsaí teanga do dhaltaí sa Ghearmáin
 • Cuairteanna ar an nGearmáin do bhainistíocht na scoileanna comhpháirtíochta
 • Tionscnaimh chultúrtha (ceolchoirmeacha, scannáin, taispeántais)
 • Tacaíocht agus comhairle do mhúinteoirí ón Goethe Institut
 • Acmhainní múinteoireachta a chur ar fáil

Mar scoil chomhpháirtíochta beidh Coláiste Íosagáin/Eoin sásta nithe áirithe a dhéanamh m.sh.

 • An Ghearmáinis agus an Ghearmáin a bheith mar ábhar lárnach sa churaclam scoile
 • Páirt a ghlacadh i dtionscnaimh ag an Goethe Institut, Baile Átha Cliath
 • Tionscnamh a chur chun cinn san Idirbhliain le daltaí ag glacadh ranganna Gearmáinise i mbunscoileanna áitiúla
 • Cinntiú go mbíonn daltaí agus múinteoirí saor le páirt a ghlacadh i dtionscnaimh / malartuithe / cúrsaí teanga / turais a shocraítear
 • Úsáid a bhaint as acmhainní múinteoireachta a chuireann an Goethe Institut ar fáil
 • Páirt a ghlacadh sa chomórtas díospóireachta agus sa tionscnamh ‘Scannán Gearmáinise’

Ó thosaigh an tionscnamh seo tugadh an deis do mhúinteoirí éagsúla ón dá choláiste freastal ar chúrsaí Gearmáinise sa Goethe Institut i mBaile Átha Cliath agus sa Ghearmáin. Bronnadh scoláireachtaí ar dhaltaí freisin gach samhradh le freastal ar chúrsaí teanga in áiteanna éagsúla sa Ghearmáin.
 

Tá go leor acmhainní múinteoireachta tugtha ag an Goethe Institut don scoil agus tá scríbhneoirí Gearmáinise tar éis ceardlanna a dhéanamh leis na daltaí.
Tá an tionscnamh ag cur go mór le stádas na Gearmáinise mar theanga bheo sa dá choláiste agus ag cur le tuiscint na ndaltaí ar chultúr agus ar shaol na Gearmáine