Eolas do Dhaltaí agus Tuismitheoirí

Tá cóip den chur i láthair a thug an treoirchomharleoir do thuismitheoirí bhliain 4 ar na roghanna ábhar agus gairmeacha beatha ar fáil ach cliceáil ar an gceangaltán thíos.

A copy of the power point presentation given by the Guidance Counsellor to Transition Year parents on subject choices for 5th year and careers information is available by clicking on the attachment below.

Tá achoimre ar an treoir agus eolas a tugadh ag an gcruinniú sin ar fáil thíos agus moltar do dhaltaí agus tuismitheoiri léamh tríd arís sula ndéantar na roghanna.

Below is a summary of the guidance and information given to parents at the subject choice meeting and students and their parents are advised to read through it again before finalising their subject choices.

 

Roghnú na n-Ábhar don Ardteist

Eolas & Treoracha do na DaltaÍ

 

Caithfidh gach dalta Gaeilge, Béarla agus Matamaitic a dhéanamh mar chroí-ábhair don Ardteist.
Spreagtar an méid cailíní agus is féidir le triail a bhaint as Matamaitic ardleibhéal trí 4 rang-ghrúpa  a chur ar fáil i mbliain 5 agus 6 don ábhar seo.

• Beidh 4 ábhar le roghnú ina dhiaidh sin. Ba cheart do gach dalta nua-theanga a roghnú (Fraincis, Gearmáinis nó Seapáinis) muna bhfuil cúis an-mhaith gan teanga a roghnú. Moltar go láidir do dhaltaí ábhar eolaíochta a roghnú freisin.

• Beidh ábhair eile ar an gclár ama ag daltaí ach ní bheidh scrúdú le déanamh iontu (Teagasc Creidimh, Corpoideachas, Treoir, Oideachas Sláinte, Cór).

• Beidh trialacha inniúlachta agus suime á ndéanamh ag na daltaí (Cambridge Aptitude agus Eirquest) a chabhróidh leo agus an cinneadh á dhéanamh maidir leis na hábhair is fearr a oireann dóibh.

• Cuirfear tuismitheoirí ar an eolas faoi na roghanna agus na himpleachtaí a bhaineann leo ag oíche eolais a eagrófar.
• Cailíní amháin a bheidh sna ranganna sna croí-ábhair agus na hábhair nach bhfuil scrúdú iontu. Ranganna meascaithe le buachaillí agus múinteoirí Choláiste Eoin a bheidh sna hábhair roghnacha.

• Beidh seisiúin eolais ag na daltaí leis na múinteoirí a mhúineann na hábhair san Ardteist leis an gcúrsa a mhíniú agus le heolas a thabhairt dóibh faoin ábhar.

• Beidh deis ag na daltaí na hábhair a phlé leis na daltaí i mbliain 6 a rinne na hábhair chomh maith.

• Beidh deis ag daltaí labhairt leis an treoirchomhairleoir le aon cheisteanna a phlé agus le comhairle a lorg.

• Tabharfar bileog do na daltaí leis na hábhair a roghnú in ord tosaíochta. Roghnóidh an dalta an 4 ábhar is mian leo agus 2 cheann eile ar fhaitíos nach mbeidh an t-ábhar sin ar fáil ar chúis ar bith.

• Cuirfear roghanna na ndaltaí ar fad i gColáiste Íosagáin agus Eoin isteach i bpacáiste ríomhaireachta Options agus de ghnáth sásaítear roghanna na ndaltaí (95%+).

• Scrúdófar na roghanna a dhéanann daltaí le féachaint an bhfuil aon ábhar tábhachtach fágtha ar lár agus cinntítear go dtuigeann an dalta na himpleachtaí do chúrsaí tríú leibhéal.

• Tá teorainn leis an méid dalta is féididr a chur sa rang in ábhair phraiticiúla áirithe m.sh. Graific Dheartha agus Chumarsáide.

• Is féidir le daltaí Ceol nó Ealaín a roghnú don Ardteist gan an t- ábhar a bheith déanta don Teastas Sóisearach ach cumas ar leith a léiriú agus labhairt leis an múinteoir ábhair.  Má tá an iomarca éilimh ar ábhar, tabharfar tús áite do dhaltaí a rinne an t-ábhar don Teastas Sóisearach.

• Ba cheart do dhaltaí an rogha a dhéanamh go cúramach agus taighde a dhéanamh ar na hábhair le cinntiú go dtuigeann siad cad atá i gceist san ábhar agus an caighdeán atá ag teastáil. Tá sé an-deacair ábhair a athrú i Meán Fómhair toisc go mbíonn ranganna lán agus an clár ama socraithe.

• Seacht n-ábhar scrúdaithe atá le déanamh ag gach dalta agus ní cheadófar d’aon dalta níos lú a dhéanamh agus caithfear freastal ar na ranganna atá leagtha síos do na hábhair sin.

• Bíonn fáil ar Mhatamaitic Fheidhmeach mar ábhar breise tar éis am scoile i bpáirt le Coláiste Eoin agus Oatlands ag brath ar éileamh. Beidh costas ag baint leis an ábhar seo a thógáil.

• Tá an rogha ábhair a chuirtear ar fáil gach bliain ag brath ar líon leordhóthain múinteoirí a bheith ar fáil ag an scoil ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Attachments: