An Cúrsa Léinn

An Cúrsa Léinn

Cúrsa an Teastais Shóisearaigh

Cúrsa trí bliana atá i gcúrsa an Teastais Shóisearaigh. Déanann gach dalta 10 n-ábhar acadúla ina gcuirtear faoi scrúdú iad i mí Meithimh na tríú bliana. Chomh maith leis na hábhair acadúla déanann daltaí roinnt ábhair neamh-scrúduithe.


Ábhair Scrúduithe

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Fraincis
 • Eolaíocht
 • Stair
 • Tír Eolaíocht
 • O.S.S.P.
 • Ceol*
 • Ealaín*
 • Gearmáinis*
 • Gnó*
 • Grafaic Theicniúil*

* Roghnaíonn gach dalta dhá cheann de na hábhair lárnacha seo.

Ábhair Neamh-scrúduithe

 • Teagasc Críostaí
 • Oideachas Sláinte
 • Corp Oideachas
 • Cultúr (Bliain 1 amháin)

 

Cúrsa na hIdirbhliana

Cúrsa bliana atá éigeantach do gach dalta i mBliain 4 atá san Idirbhliain.
Tugann sé an deis do dhaltaí staidéar a dhéanamh ar réimsí oideachais
nach mbíonn an deis ann freastal orthu le linn cúrsaí acadúla an Teastais Shóisearaigh nó na hArdteistiméireachta.

Sí aidhm na bliana ná seans a thabhairt do dhaltaí forbairt go hintleachtúil, go morálta, go spioradálta agus go sóisialta i dtreo go mbeidh siad ullamh chun tabhairt i gceart faoi chúrsa na hArdteistimeireachta.

Bíonn athraithe beaga ar churaclam na bliana ó bhliain go bliain ach is iad na hábhair a leanas a bhíonn ar an gcúrsa de ghnáth.

 

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Teagasc Críostaí
 • Fraincis
 • Eolaíocht
 • Stair
 • Tír Eolaíocht
 • Gnó
 • Corp Oideachas
 • Gairmthreoir
 • Fótagrafaíocht
 • Cócaireacht
 • Ceol
 • Scannánaíocht
 • Céadchabhair
 • Féinchosaint
 • Ealaín
 • Iodáílis
 • Eolaíocht
 • Gearmáinis
 • Seapáinnis
 • Ríomhaireacht
 • Grafaic Deartha & Cumarsáide

Obair Dheonach:
Caitheann daltaí na hIdirbhliana tréimhse coicíse ag déanamh obair dheonach díreach roimh saoire na Nollag.

Taithí Oibre:
Déanann na daltaí tréimhse coicíse taithí oibre díreach tar éis an sos lárthéarma i mí Feabhra.

Is é an Máistir Ó Dubhthaigh Comhordaitheoir na hIdirbhliana.

 

Cúrsa na hArdteistiméireachta

Cúrsa dhá bhliain a bhíonn i gcúrsa na hArdteistiméireachta. Seacht ábhar scrúduithe a dhéanann gach dalta chomh maith le ceithre ábhar neamh-scrúduithe.

Ábhair éigeantacha a bhíonn i dtrí cinn de na hábhair scrúduithe, na hábhair lárnacha, agus roghnaítear ceithre ábhar eile ó liosta ábhair roghnacha. Múintear na hábhair roghnacha i ranganna meascaithe le Coláiste Íosagáin agus d’fhéadfadh múinteoir ó Choláiste Eoin nó múinteoir ó Choláiste Íosagáin a bheith i mbun teagaisc.

Ábhair lárnacha

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic

Ábhair roghnacha

 • Fraincis
 • Gearmáinis
 • Bitheolaíocht
 • Ceimic
 • Fisic
 • Gnó
 • Eacnamaíocht
 • Stair
 • Tír Eolaíocht
 • Ealaín
 • Ceol
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Grafaic Deartha & Cumarsáide

Ábhair eile

 • Teagasc Críostaí
 • Gairmthreoir
 • Corp Oideachas

Le tamall de bhlianta anuas tá ranganna Mata Fheidhmeach ar fáil tar éis scoile mar ábhar breise. Braitheann soláthar na ranganna seo ar éileamh a bheith ann dóibh.