Comhairle na nDaltaí

 

     Focal ón gCathaoirleach

     Chomhairle na nDaltaí

Is onóir mhór liom í mo chathaoirleacht ar Chomhairle na nDaltaí i mbliana. Is scoil eisceachtúil é Coláiste Eoin, ní hamháin de bharr na Gaeilge agus ár dtorthaí Ardteistiméireachta, ach de bharr an atmaisféir iontaigh atá le brath ann, idir dhaltaí agus mhúinteoirí araon. Creidim go láidir gurb é an tsaoirse agus an fhreagracht a thugtar do na daltaí an chúis is mó leis an atmaisféar seo, agus tá áthas agus bród nach beag orm go bhfuil an deis agam an cultúr sin a thabhairt ar aghaidh agus a thaispeáint do na scoláirí sóisearacha ach go háirithe. Tá sé mar aidhm agam an traidisiún láidir de chomhoibriú idir daltaí agus foireann na scoile a chaomhnú agus a choinneáil beo i measc na n-athruithe ar fad atá tagtha ar an gcoláiste i mbliana.
Tá ról lárnach ag an gComhairle sa saol scoile, go háirithe le tamall de bhlianta anuas, agus is áis iontach í do na daltaí agus don fhoireann araon. Feidhmíonn an Chomhairle mar dhroichead eatarthu, ag tabhairt deise do dhaltaí a bheith níos lárnaí i mbainistíocht na scoile. Tá ionadaí don Chomhairle tofa go daonlathach ó gach rang, agus impímid ar dhaltaí dul i dteagmháil leo nó nóta a chur inár mbosca moltaí má tá aon fhadhbanna nó smaointe acu.


Slí eile a dtriaileann an Chomhairle saol scoile na ndaltaí a fheabhsú ná imeachtaí scoile a eagrú i rith na bliana. Oibreoimid in éineacht leis an gCoiste Glas, Coiste na Brataí Ómraí, leis na múinteoirí agus le Coláiste Íosagáin chun réimse fairsing d’imeachtaí a eagrú, idir cheolchoirmeacha, aoichainteoirí agus sheachtainí le téamaí éagsúla.
Tá Comhairle na nDaltaí ann chun guth a thabhairt do na daltaí, agus tá a gcabhair agus a gcomhoibriú uainn chun an dualgas seo a chomhlíonadh. Ní réiteoimid fadhb ar bith nach gcuirtear muid ar an eolas fúithi! Tagaigí chugainn, labhraígí linn, agus táim lánchinnte de go mbeidh bliain rathúil thaitneamhach eile againn i gColáiste Eoin!

Mise le meas,
Caomhán Ó Conchúir
Cathaoirleach Chomhairle na nDaltaí
 

 

Bunreacht Chomhairle na nDaltaí


Ról na Comhairle 


• Obair ar mhaithe le saol an chomhphobail scoile a fheabhsú i gcoitinne, i dtaca leis an bpríomhoide agus an Bord Bainistíochta,
• Cumas a thabhairt do dhaltaí na scoile a smaiontí a niochtú.
• Daltaí na scoile a spreagadh chun bheith níos lárnaigh i mbainistíocht na scoile agus iad a mhisniú chun a mianta réalaíocha a shásamh.
• Idirchaidreamh a dhéanamh idir múinteoirí agus daltaí na scoile nuair is gá.
• Imeachtaí scoile a eagrú le cúnamh na foirne.
• An Ghaeilge a chur chun cinn i gcónaí do mhic léinn ag teacht do díreach óna gcomhdhaltaí.


Struchtúr na Comhairle


Bíonn an Chomhairle oscailte do gach dalta sa scoil. Bíonn dalta amháin ó gach rang sóisireach ar an gComhairle agus bíonn beirt ó gach rang idir blianta 5 agus 6 ann freisin. Bíonn ionadaíocht bhliain 6 déanta suas den Chathaoirleach, an leas-Cathaoirleach, an Captaen Scoile, an Captaen Gaeilge, an Captaen Spóirt agus dalta amháin eile roghnaithe ag an gCathaoirleach agus oifigeach na foirne a bhíonn bainteach leis an gcomhairle. Freastalaíonn an t-oifigeach foirne ar na cruinnithe uaireanta nuair is gá.

 Toghcháin:


• Bíonn na toghcháin daonlathach.
• Is na daltaí amháin a vótálann sna toghcháin agus bíonn vóta amháin ag gach dalta.
• I gcás bliain 6, is vóta indíreach do na captaein ar a mbunaítear an ionadaíocht.
• Cuireann daltaí a n-ainmneacha chun tosaigh má tá fonn orthu bheith ar an gcomhairle.
• Má tá níos mó daltaí ag iarraidh bheith ar an gcomhairle ná mar atá suíocháin ann dóibh, bíonn toghchán ranga ann.


Tréimhse Oifige


Suíonn gach comhairleoir ar an gcomhairle ar feadh tréimhse bliana. Tá sé de cheart ag gach dalta suí ar an gcomhairle níos mó ná uair amháin.


Cathaoirleacht


Bíonn an Cathaoirleach i mbliain 6 i gcónaí.

Reachtálann sé cruinnithe na comhairle.

Bíonn sé roghnaithe ag an bhfoireann ag deireadh na bliana roimh théarma an Chathaoirligh agus tógtar mianta na ndaltaí san áireamh sa rogha.
Tá sé mar dhualgas air chun an leas-Chathaoirleach a roghnú le cúnamh na bpríomhoidí.


Cruinnithe


Cruinníonn an chomhairle le chéile go seachtainiúil ag am lóin ar an Máirt. 
Bíonn laethanta oscailte ag an gcomhairle do na daltaí ar fad ar mhaith leo teacht, áit a n-éistear le tuairimí na ndaltaí sin. Bíonn na laethanta sin eagraithe go míosúil ar a laghad.
Muna bhfuil an Cathaoirleach i láthair, bheadh an leas-Chathaoirleach i gceannas ar an gcruinniú.


Tinreamh/Araíonacht


Ar ndóigh, bíonn na cruinnithe trí mheán na Gaeilge i gcónaí.
Más rud é go mbíonn ionadaí ar bith as láthair gan cúis go minic, tá seans ann go gcuirfí iachall ar an dalta sin a phost a thabhairt do dhalta eile ón rang.

Athraithe ar an mBunreacht


Chun bunreacht na comhairle a athrú, is gá go mbeadh tacaíocht an mholta ag dhá thrian de chomhairleoirí trí vóta oscailte. Is gá freisin go mbeadh tacaíocht ionadaithe na foirne ag an moladh.