Fáilte

        Cliceáil ar an bhFéilire trasna ar chlé

                le haghaidh Nuacht an Lae!

 

In imeacht breis agus daichead bliain ó am a bhunaithe tá Coláiste Eoin ag soláthar oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge do bhuachaillí dheisceart an chontae. Feidhmíonn an coláiste faoi phátrúnacht Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís agus tá luachanna bunaitheora na mBráithre Críostaí ina gclocha móra ar phaidrín mhuintir an choláiste agus iad i mbun saothair go laethúil.

Thar aon ní eile tá an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach lárnach in imeachtaí scoile agus léiríonn ár ndaltaí meas agus bród i leith a dteanga agus a gcultúr i gcónaí.

Is cúis mórtais domsa bheith im’ Phríomhoide ar Choláiste Eoin agus an deis tugtha dom cur lena bhfuil bainte amach acu siúd a bhí sa phost romham. Is cúis bróid dom oibriú le foireann mhúinteoirí proifisiúnta atá tiomnaithe d’oideachas den scoth a chur ar na mic léinn a shiúlann geataí na scoile isteach. Tugann bláthú agus forbairt na mic léinn uaisle chéanna ar a dturas trína ré sa Choláiste spreagadh agus misneach dúinn i mbun obair an lae.

Síneann fréamhacha Choláiste Eoin go leathan trí fhód dheisceart an chontae agus tá scáth láidir caite ag an scoil ar an gceantar. Tá scoláirí an choláiste bródúil as a n-oidhreacht. Fáiltím roimh ár scoláirí agus guím gach rath orthu i mbun a gcuid oideachais ar fhearann an choláiste.

Fearaim fáilte is fiche roimh scoláirí an Choláiste agus iad ag filleadh ar scoil don scoilbhliain 2013/2014.  Tá fáilte ar leith roimh na scoláirí nua a bheidh ag cur tús lena saol i gColáiste Eoin agus iad ag clárú i mBliain 1.  Guímid tréimhse shona, thorthúil orthu go ceann sé bliana.

Tréaslaimíd leis na daltaí a chur críoch lena ré i gColáiste Eoin mí Meitheamh seo caite.  Tá an Coláiste mórtasach as na torthaí iontacha a bhaineadar amach i scrúdú na hArdteistiméireachta - na torthaí is fearr a baineadh amach riamh.  Guímid gach rath orthu ina saol amach anseo.  Nár laga Dia iad.

Finín Máirtín
Príomhoide

 


 

Focal ón gCaptaen Scoile


Dia dhaoibh a dhaoine uaisle, is mise Cillian Ó Séanáin, an captaen scoile i mbliana. Is í an phríomh aidhm atá agam don scoil bhliain na bród agus dílseacht scoile a láidriú i measc na ndaltaí i ngach gné de shaol na scoile.

Tá atmaisféar faoi leith i gColáiste Eoin a chabhraíonn leis na daltaí a gcumas iomlán a bhaint amach go hacadúil agus go seach-churaclach. Tá cáil faoi leith ar Choláiste Eoin de bharr ár mbuanna spóirt, ceoil agus acadúlacha ach ní hionann sin agus go luíonn na daltaí go hiomlán ar na héachtaí atá bainte amach acu cheana agus i gcónaí léiríonn daltaí Choláiste Eoin iarracht mhór mhacánta ar chaighdeán ard a bhaint amach.

Anseo i gColáiste Eoin is í an ghné is lárnaí ná an Ghaeilge. Feidhmíonn an scoil go hiomlán trí mheán na Gaeilge agus éilíonn na daltaí iarracht mhacánta agus Gaeilge labhartha i gcónaí. Léirímid in ár ndílseacht don Gaeilge gur Gaeltacht bheag i ndeisceart na cathrach é Coláiste Eoin a thaispeánann an bród atá orainn i leith na teanga agus ár ndílseacht di.

Ó thaobh an spóirt de, bímid san iomaíocht ag an gcaighdeán is airde sa pheil, san iomáint, sa chispheil agus sa lúthchleasaíocht. Is iad seo na príomh spóirt a imrítear i gColáiste Eoin ach le blianta anuas tá foirne eile ag teacht chun cinn. Ina measc seo tá an leadóg, an leadóg bhoird, galf agus snámh bunaithe ag daltaí an Choláiste. Freisin bíonn béim ar an spóirt do gach duine, cibé caighdeán atá ag an dalta.

Agus cinnte do na daltaí a bhfuil spéis sa cheol acu ta áiseanna agus deiseanna iontacha ann dóibh siúd i gColáiste Eoin. Maidir leis an gceol traidisiúnta bíonn bannaí Siansa na scoile ag seinnt sna comórtais náisiúnta. Freisin faigheann daltaí na ceathrú bliana deis bheith páirteach i gCeoldráma na hIdirbhliana a bhíonn thar a bheith rathúil gach bliain. Ní hamháin sin ach léirítear ceol na scoile ag na ceolchoirmeacha gach téarma os comhair na scoile. Le déanaí chomh maith tá ceolfhoireann na scoile ag dul ó neart go neart. Ní dhéanfar dearmad ar an taispeántas breá a thugadar an Nollaig seo caite.

Bíonn na foirne díospóireachta Gaeilge agus Gearmáinise go mór chun cinn gach bhliain agus le roinnt blianta anuas tá craobhacha bainte amach ag na foirne sóisearacha agus sinsearacha. Cuireann na hócáidí seo go mór le hatmaisféar agus le spiorad na scoile agus cothaítear an bród ionainn in athuair.

Mar fhocal scoir, is scoil faoi leith é Coláiste Eoin agus is daoine uaisle sinn a bhfuil grá mór againn don Ghaeilge, meas againn ar a chéile agus fonn dochloíte orainn ár seacht ndícheall a dhéanamh.

Is onóir mhór dom bheith i mo chaptaen scoile agus má thugaimid faoi le chéile le teann díograise beidh an-bhliain ar fad again.

Go raibh fada buan sibh.
Cillian Ó Séanáin
 

Nuacht

Clár 2014-2015
Dé hAoine, 15/08/2014 - Dé Luain, 15/09/2014