Fáilte

        Cliceáil ar an bhFéilire trasna ar chlé

                le haghaidh Nuacht an Lae!

 

In imeacht breis agus daichead bliain ó am a bhunaithe tá Coláiste Eoin ag soláthar oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge do bhuachaillí dheisceart an chontae. Feidhmíonn an coláiste faoi phátrúnacht Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís agus tá luachanna bunaitheora na mBráithre Críostaí ina gclocha móra ar phaidrín mhuintir an Choláiste agus iad i mbun saothair go laethúil.

Thar aon ní eile tá an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach lárnach in imeachtaí scoile agus léiríonn ár ndaltaí meas agus bród i leith a dteanga agus a gcultúr i gcónaí.

Is cúis mórtais domsa bheith im’ Phríomhoide ar Choláiste Eoin agus an deis tugtha dom cur lena bhfuil bainte amach acu siúd a bhí sa phost romham. Is cúis bróid dom oibriú le foireann mhúinteoirí proifisiúnta atá tiomnaithe d’oideachas den scoth a chur ar na mic léinn a shiúlann geataí na scoile isteach. Tugann bláthú agus forbairt na mic léinn uaisle chéanna ar a dturas trína ré sa Choláiste spreagadh agus misneach dúinn i mbun obair an lae.

Síneann fréamhacha Choláiste Eoin go leathan trí fhód dheisceart an chontae agus tá scáth láidir caite ag an scoil ar an gceantar. Tá scoláirí an choláiste bródúil as a n-oidhreacht. Fáiltím roimh ár scoláirí agus guím gach rath orthu i mbun a gcuid oideachais ar fhearann an choláiste.

Fearaim fáilte is fiche roimh scoláirí an Choláiste agus iad ag filleadh ar scoil don scoilbhliain 2016/2017.  Tá fáilte ar leith roimh na scoláirí nua a bheidh ag cur tús lena saol i gColáiste Eoin agus iad ag clárú i mBliain 1.  Guímid tréimhse shona, thorthúil orthu go ceann sé bliana.

Tréaslaimíd leis na daltaí a chur críoch lena ré i gColáiste Eoin mí Meitheamh seo caite.  Tá an Coláiste mórtasach as na torthaí iontacha a bhaineadar amach i scrúdú na hArdteistiméireachta - na torthaí is fearr a baineadh amach riamh. Guímid gach rath orthu ina saol amach anseo.  Nár laga Dia iad.

Proinsias de Poire
Príomhoide

 

Captaen Scoile - Eoin Mac Giolla Phádraig

A chairde,
    Is scoil ar leith í Coláiste Eoin, áit gur aon fhoireann mhór amháin atá ag obair as lámha a chéile iad na múinteoirí agus na daltaí. Is saintréíth de chuid na scoile í an gaol seo. Tá béim mhór ar chaidreamh agus ar chairdeas idir an dá dhream. Tá príomhoide nua againn i mbliana, agus mar chaptaen scoile, mar aon leis na captaein eile, Caomhán Ó Conchubhair, Conall Mac Dhonnagáin, Dara de Poire agus Jack Ó hAirtnéide, tá súil againn tacú leis an Máistir de Poire chun an gaol seo a dhaingniú agus dlús a chur leis. Creidim gurb í seo píomhaidhm na gcaptaen i mbliana.
  Cuirim fáilte chroíúil roimh an gcéad bhliain agus déanfaidh mé féin agus na daltaí eile chuile iarracht iad a chomhcheangal sa phobal scoile agus béim a chur ar shonas agus ar shástacht chuile dhalta ina measc. Déanfaimid ar fad ár ndícheall chun eiteas na scoile, meas agus misneach, a spreagadh i measc phobal uile na scoile.
 Is Gaelscoil sinn, fíric atá mar bhunchloch ag an scoil agus a thugann sainaitheantas dúinne i measc na scoileana áitiúla. Tá meas agus grá ag muintir uile na scoile ar an nGaeilge agus ar an gcultúr a bhainean léi. Aidhm eile ag captaein na bliana seo ná an Ghaeltacht bheo seo a neartú i nDeisceart Atha Cliath.
Is mór an onóir domsa gur mise captaen scoile na bliana seo. Tá clú agus cáil ar Choláiste Eoin ar fud Éireann. Thuill sí an chlú seo de dheasca barr feabhais i gcúrsaí léinn, spóirt, ceoil agus díospóireachtaí go háirithe. Léiríonn seo gur clár ilréimseach a chothaíonn oideachas iomlánaíoch an duine a chuirtear ar fáil sa scoil seo. Ní cúrsaí acadúla amháin atá mar sprioc anseo. Spreagtar rannphartaíocht na ndaltaí ar bhealach a dheimhníonn go dtagann bláthú orthu i gcúrsaí léinn agus i bhforbairt phearsanta. Tugtar deis do dhaoine tógáil ar a gcuid buanna. Leagtar béím ar thaithneamh a bhaint as an bhfoghlaim agus ag am céanna tugtar deis do dhaltaí barr feabhais a bhaint amach.

Impím ar gach uile dhuine agaibh na deiseanna iontacha atá ar fáil i gColáiste Eoin a thapú. Bí páirteach i bpobal na scoile, déan do dhícheall sna ranganna agus taobh amuigh díobh, aimsigh sainspéis duit féin ach thar aon ní eile léirígí meas ar a chéile agus tugaigí misneach dá chéile.

Eoghan Mac Giolla Phádraig
 

Captaen Gaeilge - Conall Mac Dhonnagáin

A chairde,
Is mór an onóir dom a bheith i mo Chaptaen Gaeilge i gColáiste Eoin.
Le tamall de bhlianta tá ár náisiún beag ag léiriú go bhfuil muintir na tíre bródúil as na héagsúlachtaí agus as na cosúlachtaí atá eadrainn. Mar gheall ar an nGaeilge seasaimid amach ón bpobal ach nascann ár dteanga muintir na scoile le chéile go dlúth. Is luach í an Ghaeilge a thugann bua agus buntáiste do scoláirí Choláiste Eoin agus i gColáiste Eoin táimid uile bródúil aisti.


Tá an t-ádh orm le cúig bliana anuas go raibh an deis agam páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí ar son na scoile eisceachtúla seo. Tá súil agam go leanfaidh traidisiún láidir na scoile ar aghaidh ó thaobh na díospóireachta de. Go maire rathúlacht Choláiste Eoin i bhfad i ngach gné – idir chúrsaí fichille, díospóireachtaí, agus an iliomad spóirt atá ar fáil sa scoil.


Anois, agus mé i mo bhliain dheireanach anseo, braithim go bhfuil dualgas orm a chinntiú go mbaineann na ranganna níos sóisirí an taitneamh ceánna as a gcuid ama sa scoil agus a bhain mise as na laethanta atá caite agam i gColáiste Eoin. Tá súil agam go mbeidh daltaí na scoile rannpháirteach i ngach gné de chúrsaí na scoile. Ba mhaith liom atmaisféar na scoile a choimeád oscailte agus ba mhaith liom díriú ar chabhrú le sláinte meabhrach na ndaltaí a fheabhsú. Tá cáil ar an scoil maidir le cúrsaí acadúla agus torthaí Ardteistiméireachta, ach tá sonas na ndaltaí níos tábhachtaí fós.


Ar scáth a chéile a mhairimid agus ar scáth a chéile a chuirfimid an Ghaeilge faoi bhláth.
Beir bua,

Conall Mac Dhonnagáin

 

Focal ó na Captaein Spóirt

Is mór an onóir dúinn a bheith ceapaithe inár gcaptaein spóirt i mbliana. Is é an chead uair i stair na scoile go bhfuil beirt roghnaithe mar chaptaen d’aon phost amháin, ach leis an spórt ag dul ó neart go neart sa scoil agus le líon na spórt difriúil ata ann i gcomparáid leis na blianta ó shin, is cinnte nach post aonarach é seo.


Tuigimid ar fad go bhfuil an spórt mar chroílár de Choláiste Eoin ó bunaíodh é, ní hamháin gur scoil de chuid an Chumann Lúthchleas Gael muid, ach bhí beirt anuraidh ag scíáil ar son na hÉireann, duine eile i mbun boghdóireachta, beirt deartháireacha ar fhoireann na hÉireann sa chruicéad agus dream eile atá tar éis an galf a thabhairt ar aghaidh sa scoil le cúpla bliain anuas. Bhí cispheileadóirí inár measc ag caitheamh geansaí na hÉireann ní rófhada ó shin.
Ní dhéanaimís dearmad ar na lúthchleasaithe, lucht na leadóige agus muintir na fichille ar ndóigh. Rud a scaraimid ó na scoileanna eile ná an bród atá againn as an ngeansaí Choláiste Eoin sin a chaitheamh le meas agus misneach, is pribhléid é nach bhfaigheann ach méid áirithe daoine.


Bainigí leas as an mbliain agus is cinnte go mbeidh bliain rathúil, spórtúil againn arís i mbliana.

Beir bua.

Dara agus Jack