Fáilte

        Cliceáil ar an bhFéilire trasna ar chlé

                le haghaidh Nuacht an Lae!

 

In imeacht breis agus daichead bliain ó am a bhunaithe tá Coláiste Eoin ag soláthar oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge do bhuachaillí dheisceart an chontae. Feidhmíonn an coláiste faoi phátrúnacht Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís agus tá luachanna bunaitheora na mBráithre Críostaí ina gclocha móra ar phaidrín mhuintir an choláiste agus iad i mbun saothair go laethúil.

Thar aon ní eile tá an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach lárnach in imeachtaí scoile agus léiríonn ár ndaltaí meas agus bród i leith a dteanga agus a gcultúr i gcónaí.

Is cúis mórtais domsa bheith im’ Phríomhoide ar Choláiste Eoin agus an deis tugtha dom cur lena bhfuil bainte amach acu siúd a bhí sa phost romham. Is cúis bróid dom oibriú le foireann mhúinteoirí proifisiúnta atá tiomnaithe d’oideachas den scoth a chur ar na mic léinn a shiúlann geataí na scoile isteach. Tugann bláthú agus forbairt na mic léinn uaisle chéanna ar a dturas trína ré sa Choláiste spreagadh agus misneach dúinn i mbun obair an lae.

Síneann fréamhacha Choláiste Eoin go leathan trí fhód dheisceart an chontae agus tá scáth láidir caite ag an scoil ar an gceantar. Tá scoláirí an choláiste bródúil as a n-oidhreacht. Fáiltím roimh ár scoláirí agus guím gach rath orthu i mbun a gcuid oideachais ar fhearann an choláiste.

Fearaim fáilte is fiche roimh scoláirí an Choláiste agus iad ag filleadh ar scoil don scoilbhliain 2016/2017.  Tá fáilte ar leith roimh na scoláirí nua a bheidh ag cur tús lena saol i gColáiste Eoin agus iad ag clárú i mBliain 1.  Guímid tréimhse shona, thorthúil orthu go ceann sé bliana.

Tréaslaimíd leis na daltaí a chur críoch lena ré i gColáiste Eoin mí Meitheamh seo caite.  Tá an Coláiste mórtasach as na torthaí iontacha a bhaineadar amach i scrúdú na hArdteistiméireachta - na torthaí is fearr a baineadh amach riamh.  Guímid gach rath orthu ina saol amach anseo.  Nár laga Dia iad.

Proinsias de Poire
Príomhoide

 


 

Focal ón gCaptaen Scoile

 

Dia dhaoibh a dhaoine uaisle,

 Is cúis mhór onóra dom í a bheith mar Chaptaen Scoile ar scoil chomh heisceachtúil agus rathúil cosúil lenár nGaeltacht bheag i lár dheisceart Bhaile Átha Cliath. Ach ní hamháin gur scoil rathúil í, ach is scoil í, ina ndéantar gach iarracht mianta na ndaltaí a shásamh, ionas go mbeidh ár gcuid ama anseo chomh taitneamhach is gur féidir. B’shin rud a chuaigh go mór i bhfeidhm orm go pearsanta le cúig bliana anuas. Agus is í obair na múinteoirí, obair na ndaltaí agus an comhoibriú eatarthu, a chuireann an t-atmaisféar agus an t-éiteas seo chun cinn sa scoil.

 Anois, agus mé sa bhliain is sinsirí sa scoil, mothaím go láidir go bhfuil dualgas orainn a dheimhniú gur féidir leis na blianta níos sóisirí an taitneamh céanna a bhaint as a laethanta scoile i gColáiste Eoin, agus is í sin ceann de mo mhór-aidhmeanna i mbliana.
 Idir an spórt, an ceol agus an díospóireacht, ba ghné thar a bheith tábhachtach dom í an rannpháirtíocht seo in imeachtaí uile an choláiste agus mé ag freastail ar na blianta sóisireacha ar scoil, agus go deimhin fós féin agus mé sa bhliain is sinsirí. Is áiseanna iontacha iad do na daltaí – go háirithe sa chéad bhliain – bualadh le daltaí eile, agus, ar ndóigh, tá cáil faoi leith amuigh ar Choláiste Eoin de bharr ár ratha i mbun na n-imeachtaí seo.
Bídís ag seinm ar an ardán sa Cheoláras Náisiúnta, ag imirt i bPáirc an Chrócaigh, nó ag tabhairt oráide i gColáiste na Tríonóide, bíonn daltaí an choláiste – faoi stiúradh na múinteoirí – i gcónaí ag léiriú bróid, spioraid agus misnigh na scoile, le slua mór de dhaltaí agus iarscoláirí in éindí leo, ag spalpadh ‘is ag scaipeadh na Gaeilge. Is radharc é sin a théann go mór i gcion orm féin, agus ar phobal na scoile i gcoitinne.
Cé go gcuireann ár mbuanna agus ár n-éachtaí go mór le cáil agus iomrá Choláiste Eoin, sílim féin, gurb é an rud is tábhachtaí, d’fhonn taitneamh na ndaltaí ar scoil a mhéadú, ná go mbeadh atmaisféar oscailte, urramach, foghlamtha i láthair anseo; gur féidir le pobal uilig na scoile caitheamh go maith lena chéile, agus meas a léiriú ar a chéile.
Tá sár-obair déanta ag na hiar-chaptaein agus ag an bhfoireann scoile i dtaca leis an ábhar seo, ach tá sé i gceist agam i mbliana an caidreamh idir múinteoirí agus daltaí a fheabhsú arís.
Creidim féin go pearsanta, gurb í an phríomh-chúis, go bhfuil an t-atmaisféar seo ann, ná de bharr na Gaeilge. Deirtear go minic anseo, gurb í an Ghaeilge bunchloch éiteas na scoile. Dar liom, ‘séard atá i gceist le sin ná, gurb í an Ghaeilge an nasc a chúisíonn an chomhthuiscint, an gaol agus an t-atmaisféar oscailte, urramach sa scoil. Dá bhrí sin, beidh mé féin agus an Captaen Gaeilge, Mícheál Ó Grálaigh, ag díriú ar chúrsaí Gaeilge a fheabhsú arís i mbliana.
Mar fhocal scoir, is onóir mhór dom é a bheith mar Chaptaen Scoile ar Choláiste Eoin, áit inar bhain mé fíor-shult as na cúig bliana deireanacha. Agus is onóir níos mó é fiú, gur féidir liom obair a dhéanamh leis na Captaein eile, le Comhairle na nDaltaí, agus leis na múinteoirí sa scoil eisceachtúil seo, d’fhonn saol na ndaltaí, atmaisféar, agus comhthuiscint i measc phobal na scoile a chur ó neart go neart.
Go raibh fada buan sibh.
Dara Ó Colpa
 

 

Focal ón gCaptaen Gaeilge

Le teacht go luath!

 

 

 

 

 

 

 

 

"Beir bua" ón gCaptaen Spóirt!

Is mór an onóir e dom a bheith ag freastal oraibh, ar son na scoile, mar Captaen Spóirt i mbliana. Is í an príomh feidhm atá agam na daoine a choimead suas chun dáta agus ar an eolas faoi imeachtaí spóirt na scoile agus an spóirt a spreagadh tríd na scoile. Chomh maith, tá se uaim go ndéantar an nasc idir cairdeas, gaelachas agus spóirt a neartú. Tá an caighdean leagtha síos ag na hiar-captaein thar na blianta agus níl sé i gceist agam an patrúin sin a stopadh. Ta súil agam go mbeidh chuile dalta sasta teacht chugam le fadhb, ceist no smaoineamh ar bith ag baint le spóirt anseo i gColáiste Eoin.

Táim ag suil le bliain rathuil, gaelach agus buacach agus ar scáth a cheile, éireoidh linn.
Mise le meas.


Dónal Mac Eachráin